Tuần 1. Hai bàn tay em

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị My
Ngày gửi: 20h:21' 14-07-2013
Dung lượng: 22.5 MB
Số lượt tải: 793
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MY
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
Kiểm tra bài cũ:
Hai baøn tay em
Tập đọc - Keå chuyeän
1. Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?
2.Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào?
3. Em thích nhaát khoå thô naøo? vì sao?
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Tập đọc - Keå chuyeän
Luyện đọc
Từ ngữ
Tìm hiểu bài
- Töøng chöõ
- Noåi giaän
- Phaàn thöôûng
- Traû thuø
- Coâ-reùt-ti
- Kieâu caêng
- Hoái haän
- En-ri-coâ
- Can ñaûm
- Ngaây
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
Tập đọc -Keå chuyeän
Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?.
- Coâ-reùt-ti voâ yù chaïm khuyûu tay laøm En-ri-coâ vieát
hoûng. En-ri-coâ giaän baïn ñeå traû thu øñaõ ñaåy Coâ-reùt
-ti. Laøm hoûng heát trang vieát cuûa Coâ-reùt-ti.
Tìm hiểu bài:
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
2)Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi
Cô-rét-ti?
-Sau côn giaän, En-ri-coâ bình tónh laïi, nghó laø
Coâ-reùt-ti khoâng coá yù chaïm vaøo khuyûu tay
Mình. Nhìn thaáy vai aùo baïn söùt chæ, caäu
Thaáy thöông baïn, muoán xin loãi baïn nhöng
khoâng ñuû can ñaûm.
.
Tìm hiểu bài:
T?p d?c - Kể chuyện
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
3)Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?
Tan học, thấy Cô-rét-ti đi theo mình. En-ri-cô
nghĩ là bạn định đánh mình nên rút thước
cầm tay. Nhưng Cô-rét-Ti cười hiền hậu
đề nghị "Ta lại thân nhau như trước đi".
Tìm hiểu bài:
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
4. Boá ñaõ traùch maéng En-ri-coâ nhö theá naøo?
-Boá maéng: En-ri-coâ laø ngöôøi coù loãi, ñaõ
Khoâng chuû ñoäng xin loãi baïn laïi giô thöôùc
doïa ñaùnh baïn.
Tìm hiểu bài:
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
5. Theo em moãi baïn coù ñieåm gì ñaùng khen?
En-ri-cô đáng khen vì cậu biết ân hận, biết
thương bạn khi bạn làm lành, ôm chầm lấy bạn.
-Cô-rét-ti đáng khen vì cậu biết quý trọng tình bạn
Và rất độ lượng nên chủ động làm lành với bạn .
Tìm hiểu bài:
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn,
dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt
với bạn.
Nội dung:
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
SGK/12
Luyện đọc lại
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
*Toâi ñang naén noùt vieát töøng chöõ thì Coâ-reùt-ti chaïm khuyûu tay vaøo toâi, laøm cho caây buùt ngueäch ra moät ñöôøng raát xaáu.
*Toâi nhiøn caäu, thaáy vai aùo caäu söùt chæ, chaéc vì caäu ñaõ vaùc cuûi giuùp meï. Boãng nhieân toâi muoán xin loãi Coâ-reùt-ti, nhöng khoâng ñuû can ñaûm .
Kể chuyện
Dựa vào các tranh sau , kể lại từng ñoaïn cuûa caâu chuyeän Ai coù loãi ? Baèng lôøi cuûa em:
M: En-ri-coâ vaø Coâ-reùt-ti ngoài hoïc caïnh nhau. Moät laàn, En-ri-coâ ñang vieát thì bò Coâ-reùt-ti chaïm vaøo khuyûu tay, laøm cho caây buùt ngueäch ra moät ñöôøng raát xaáu.
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
Kể chuyện
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
Dựa vào tranh sau ,
em hãy kể lại
đoạn 1 của chuyện:
Kể chuyện
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
Dựa vào tranh sau ,
em hãy kể lại
đoạn 2 của chuyện:
Kể chuyện
Tập đọc - Keå chuyeän
Ai có lỗi ?
Theo A-MI-XI
Dựa vào tranh sau ,
em hãy kể lại
đoạn 3 của chuyện:
 
Gửi ý kiến