Khái niệm số thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Ngọc Oanh
Ngày gửi: 15h:40' 06-07-2013
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
MAI THỊ NGỌC OANH
TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 1
MÔN: TẬP ĐỌC
KÍNH CHÀO THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 5C
5 em sắm vai: người dẫn chuyện, Hùng, Quý, Nam, Thầy giáo đọc bài “Cái gì quý nhất? ”
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất? Vì sao?
a. Thầy giáo coi trọng người lao động.
b. Có người lao động mới có vàng bạc, lúa gạo và thì giờ mới không trôi qua một cách vô ích.
c. Chúng ta phải biết ơn người lao động.
Thứ tư, ngày 21tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Đất Cà Mau
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- hối hả
- Ý1: Mưa ở Cà Mau.
- san sát
Cây bần

Rừng đước
Cây bình bát
Sông nước Cà Mau
Thứ tư, ngày 21tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Đất Cà Mau
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- hối hả
- san sát
- Ý1: Mưa Cà Mau.
- Ý2: Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.
- Sấu cản mũi thuyền, hổ rình xem hát
- Ý3: Tính cách người Cà Mau.
Thứ tư, ngày 21tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung chính:
Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau.
- hối hả
- Ý1: Mưa ở Cà Mau.
- san sát
- Ý2: Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.
- Sấu cản mũi thuyền, hổ rình xem hát
- Ý3: Tính cách người Cà Mau.
Đất Cà Mau
ĐỌC DIỄN CẢM
(Thảo luận theo nhóm bàn. Thời gian 1 phút)
* Câu hỏi: Em hãy nêu cách đọc của từng đoạn?
* Cách đọc:
Đoạn1: Đọc giọng nhanh, gấp gáp nhấn giọng ở những từ chỉ sự khác thường của mưa ở Cà Mau.
Đoạn2,3: Đọc chậm rãi, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm thể hiện niềm tự hào, khâm phục.

Thứ tư, ngày 21tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Đất Cà Mau
Thứ tư, ngày 21tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Đất Cà Mau
Luyện đọc diễn cảm: đoạn 3
Soáng treân caùi ñaát maø ngaøy xöa,döôùi soâng “ saáu caûn muõi thuyeàn”,treân caïn “ hoå rình xem haùt” naøy,con ngöôøi phaûi thoâng minh vaø giaøu nghò löïc.Hoï thích keå,thích nghe nhöõng huyeàn thoaïi veà ngöôøi vaät hoå,baét caù saáu,baét raén hoå maây. Tinh thaàn thöôïng voõ cuûa cha oâng ñöôïc nung ñuùc vaø löu truyeàn ñeå khai phaù giöõ gìn muõi ñaát taän cuøng naøy cuûa Toå quoác.
Soâng tređn cai aât ma ngay xa,di sođng " saâu cạn mui thuyeăn",tređn cán " hoơ rnh xem hat" nay,con ngi phại thođng minh va giau ngh lc. Hó thch keơ,thch nghe nhng huyeăn thoái veă ngi vaôt hoơ,baĩt ca saâu,baĩt raĩn hoơ mađy. Tinh thaăn thng vo cụa cha ođng c nung uc va lu truyeăn eơ khai pha gi gn mui aât taôn cung nay cụa Toơ quoâc.
Thứ tư, ngày 21tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Đất Cà Mau
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Mưa Cà Mau có gì khác thường?
Mưa dông.
B. Sáng nắng chiều mưa.
C. Mưa thường có dông, rất đột ngột, dữ dội, nhưng chóng tạnh.
Câu 2: Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?
Cây mọc thẳng hàng.
B. Cây mọc thành chòm, thành rặng, rễ dài cắm sâu vào lòng đất.
C. Cây mọc thưa thớt.

Câu 3:Do đâu mà người Cà Mau có tính cách kiên cường?
Do người Cà Mau có tinh thần yêu nước.
Do sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau.
C. Do con người Cà Mau sống ở mũi đất tận cùng của Tổ quốc.
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
SỨC KHOẺ
 
Gửi ý kiến